Çeçen Kabileleri ve Boyları

Çeçenlerde en küçükten en büyüğe ulaşan toplum birimleri ve adları bütün canlılığı ile yaşamaktadır.

1. Düozal Çekirdek aile
2. Cha (Ts’a) Ocak
3. Nieqhiy (Niekiy) Sülale
(aul = köy, klan)
4. Gar Soy Oymak
5. Tayp Boy
6. Tuxum Kabile, Uruğ
7. Qham (Kam) Kavim, Ulus

Düozal’ın, yani ailenin çekirdeği ana-babadır. Bir karı-kocadan üreyen sekiz nesil akrabanın Çeçence’de adları vardır. Bu adlar, akrabalık derecesini bildirir. Literatürde 3,4 ve 5. sıradakilere genel olarak yuqharalla, yuqralallaš “zümre, zümreler; topluluk, topluluklar” denilmektedir.

Bir karı-kocadan üreyen sekiz nesil akrabalık adları:

Eril Dişil
Nâna
Vaša Yiša
Šiča Šiča
Mäxč (Mähč) Mäxč (Mähč)
Vovktar (Vovhtar) Yovxtar
Yuqhyüokarg Yuqhyüokarg
Cheyôcurg Cheyôcurg
Gergarnig Gergarnig
Qôčušvierg Qôčušyierg

Türkçe Karşılıkları:

1. Baba – Ana
2. Kardeş – Bacı
3. Kardeşin ve Bacının çocukları, yani yeğenler, kuzenler
4. Yeğenlerin çocukları
5. Yeğenlerin torunları
6. Yeğenlerin torunlarının çocukları
7. Yeğenlerin torunlarının torunları, adı bilinmeyenler
8. Akrabadan olanlar
9. Akrabalıkla ilgisi olanlar

Çeçenlerin 9 Kabilesi (Tuxum) vardır.

1. Äkkiy (Äkkxiy) Аккий (Аьккхий)
2. Myälxiy (Mälxiy) Мялхи (Маьлхи)
3. Noxčmäxkaxoy Нохчмахкахой
4. Terloy Терлой
5. Čantiy (Čjäntiy) Чантий (ЧIаьнтий)
6. Čebarloy (Čjebarloy) Чебарлой
(Ч1ебарлой)
7. Šaroy Шарой
8. Šotoy (Šuotoy) Шотой (Шуотой)
9. Erštxoy (Orstxoy) Эрштхой (Орстхой)

Kabileler (Tuxumlar) Boylara (Tayplar) Ayrılmaktadır.

Äkkiy (Äkkxiy) Аккий (Аьккхий)
1. Barčaxoy Барчахой
2. Zhevoy Жевой
3. Zogoy (Zjogoy)

Зогой (31огой)

4. Nokkoy (Nokkxoy)

Ноккой (Ноккхой)

5. Pxarčoy (Pxharčoy)

Пхарчой (Пхьарчой)

6. Pxarčaxoy (Pxärčaxoy)

Пхарчахой (Пхьарчахой)

7. Vyäppiy (Väppiy)

Вяппий (Ваьппий)

 

Myälxiy (Mälxiy) Мялхи (Маьлхи)
1. Byästiy (Bjästiy)

Бястий
(Б1аьетий)

2. Benastxoy (Bjenastxoy) Бенастхой
(Б1енастхой)
3. İtalčxoy Италчхой
4. Kamalxoy Камалхой
5. Koratxoy (Kxoratxoy) Коратхой
(Кхоратхой)
6. Keganxoy (Kjeganxoy) Кеганхой
(К1еганхой)
7. Mešiy Меший
8. Sakanxoy Саканхой
9. Teratxoy Тератхой
10. Čarxoy (Čjarxoy) Чархой (Ч1архой)
11. Erxoy Эрхой
12. Amxoy (Jamxoy) Амхой (1амхой)
13. Jamxoy Byästiy (Bjäetiy) 1амхой Бястий (Б1аьетий)
14. Barčaxoy Барчахой
15. Dzhjarxoy Дж1архой
16. Yueganxoy Юеганхой

 

Noxčmäxkaxoy Нохчмахкахой
1. Alaroy (Jalaroy) Аларой
(1аларой)
2. Aytkxaloy Айткхалой
3. Belgatoy (Belgjatoy) Белгатой
(Белг1атой)
4. Benoy Беной
5. Biltoy Билтой
6. Gordaloy (Gjordaloy) Гордалой
(Г1ордалой)
7. Gendargenoy Гендаргеной
8. Gunoy Гуной
9. Dattıxoy Даттыхой
10. Dıšni Дышни
11. Zandakhoy Зандакъой
12. İxirxoy (İxjirxoy) Ихирхой (Их1ирхой)
13. İšxoy Ишхой
14. Kurčaloy Курчалой
15. Sesanxoy Сесанхой
16. Singalxoy Сингалхой
17. Xaračoy Харачой
18. Cjontaroy Ц1онтарой
19. Čartoy Чартой
20. Čermoy Чермой
21. Širdi Ширди
22. Šuonoy Шуоной
23. Egašbatoy (Egjašbatoy) Эгашбатой
(Эг1ашбатой)
24. Elistanzhxoy Элистанжхой
25. Enakxaloy Энакхалой
26. Enganoy Энганой
27. Ersanoy (Ersenoy) Эрсаной (Эрсеной)
28. Yalxoy Ялхой

 

Terloy Терлой
1. Bavloy (Bjavloy) Бавлой
(БIавлой)
2. Bešxoy Бешхой
3. Bešni (Böšni) Бешни (Боьшни)
4. Gemeroy Гемерой
5. Gizxoy Гизхой
6. Gilšxoy Гилшхой
7. Zheraxoy Жерахой
8. Kenaxoy (Kxenaxoy) Кенахой (Кхенахой)
9. Macarxoy (Macjarxoy) Мацархой (МацIархой)
10. İnkaroy Никарой
11. Ošniy (Öšniy) Ошний
(Оьшний)
12. Sanaxoy Санахой
13. Šyuidiy (Šündiy) Шюидий (Шуьндий)
14. Eltparxoy (Eltpkharxoy) Элтпархой (Элтпхьархой)

 

Čantiy (Čjantiy) Чантий (ЧIаьнтий)
1. Bugaroy (Bugjaroy) Бугарой
(Буг1арой)
2. Deraxoy (Döraxoy) Дерахой (Доьрахой)
3. Kxokadoy (Kxuokxadoy) Кхокадой
(Кхуокхадой)
4. Xačaroy (Xhačaroy) Хачарой (Хьачарой)
5. Xildexaroy (Xildexharoy) Хилдехарой
(Хилдехьарой)
6. Cjamdoy Ц1амдой

 

Čebarloy (Čjebarloy) Чебарлой
(Ч1ебарлой)
1. Arstxoy Арстхой
2. Ačeloy Ачелой
3. Basoy Басой
4. Begačerxoy Бегачерхой
5. Bosoy Босой
6. Buni Буни
7. Gulatxoy Гулатхой
8. Day (Djay) Дай (Д1ай)
9. Zhelaškxoy Желашкхой
10. Zürxoy Зуьрхой
11. İxaroy Ихарой
12. Kezenoy Кезеной
13. Kiri Кири
14. Kuloy Кулой
15. Laškaroy Лашкарой
16. Makazhoy Макажой
17. Nizheloy Нижелой
18. Nohči-keloy Нохчи-келой
19. Nuyxoy Нуйхой
20. Osxaroy Осхарой
21. Rigaxoy Ригахой
22. Sadoy Садой
23. Salbyuroy Салбюрой
24. Sandaxoy Сандахой
25. Sikkaxoy (Sikkxaxoy) Сиккахой
(Сиккxахой)
26. Sirxoy Сирхой
27. Tunduxoy Тундухой
28. Xarkaloy Харкалой
29. Xindoy Хиндой
30. Xoy Хой
31. Cikaroy Цикарой
32. Čebyaxkinxoy Чебяхкинхой
33. Čeremaxkxoy Черемахкхой

 

Šaroy Шарой
1. Buti Бути
2. Dunarxoy Дунархой
3. Zhogjaldoy Жог1алдой
4. İkharoy Икъарой
5. Kačexoy Качехой
6. Kevasxoy Кевасхой
7. Kinxoy Кинхой
8. Kiri Кири
9. Mazuxoy Мазухой
10. Čerčixoy Серчихой
11. Xašalxoy Хашалхой
12. Ximoy Химой
13. Xinduxoy Хиндухой
14. Xixoy Хихой
15. Xulandoy Хуландой
16. Xakmadoy (Xhakmadoy) Хакмадой
(Хьакмадой)
17. Čeyroy Чейрой
18. Šikaroy (Šikharoy) Шикарой (Шикьарой)
19. Cesi Цеси

 

Šotoy (Šuotoy) Шотой (Шуотой)
1. Varandoy Варандой
2. Vašindaroy Вашиндарой
3. Gattoy (Gjattoy) Гаттой (Г1аттой)
4. Gorgačxoy Горгачхой
5. Dexestoy Дехестой
6. Keloy Келой
7. Muskulxoy Мускулхой
8. Myaršoy Мяршой
9. Nixaloy Нихалой
10. Pamyatoy Памятой
11. Ryaduxoy Рядухой
12. Sanoy Саной
13. Syattoy (Sättoy) Сяттой (Сäттой)
14. Tumsoy Тумсой
15. Urdyuxoy Урдюхой
16. Xakkoy (Xhakkoy) Хаккой (Хьаккой)
17. Xalkeloy Халкелой
18. Xarsenoy Харсеной

 

Erštxoy (Orstxoy) Эрштхой
(Орстхой)
1. Jalxoy 1алхой
2. Jandaloy 1андалой
3. Belxaroy Белхарой
4. Bokoy Бокой
5. Bulgučxoy Булгучхой
6. Bielxa-Nekhi Виелха-некъи
7. Garčoy (Gjarčoy) Гарчой (Г1арчой)
8. Galay Галай
9. Gandaloy (Gjandaloy) Гандалой
(Г1андалой)
10. Merzhoy Мержой
11. Muzhaxoy Мужахой
12. Muzhgaxoy Мужгахой
13. Örgxoy Оьргхой
14. Fergxoy Фергхой
15. Xayxaray Хайхарай
16. Yalxaroy Ялхарой
17. Cečoy (Cječoy) Цечой (Ц1ечой)

Tuxumlara Dahil Olmayan Tayplar

1. Guxoy Гухой
2. Gučingxoy Гучингхой
3. Dzumcoy (Bugjaroy) Дзумсой (Буг1арой)
4. Maystı Майсты
5. Mulkhoy Мулкьой
6. Key Кей
7. Našxoy Нашхой
8. Pešxoy Пешхой
9. Xukoy Хукой
10. Činxoy Чинхой

Kökeni Başka Milletlerden Olanlara ait Tayplar

1. Abzoy Çeçenleşmiş Abhazlar Абзой
2. Arseloy Çeçenleşmiş Ruslar Арселой
3. Gjebertloy Çeçenleşmiş Kabardeyler Г1ебертлой
4. Zhugtiy Çeçenleşmiş Museviler Жугтий
5. Nogjiy Çeçenleşmiş Nogaylar Ног1ий
6. Orsi Çeçenleşmiş Ruslar Орси
7. Turkoy Çeçenleşmiş Türkler Туркой
8. Čerkaziy Çeçenleşmiş Çerkesler Черказий
9. Gjezloy Çeçenleşmiş Tatarlar Г1езлой

Çeçenleşmiş Gürcüler’e Ait Tayplar

1. Ardaloy Ардалой
2. Bacoy Бацой
3. Ghurzhiy Гьуржий
4. Mexaloy Мехалой
5. Čartoy Чартой
6. Šoy Шой

Çeçenleşmiş Dağıstanlılar’a Ait Tayplar

1. Jandiy (Andiycı) 1андий
(андийцы)
2. Akxšoy Акхшой
3. Almakxoy Алмакхой
4. Ancadoy Анцадой
5. Argjanoy Арг1аной
6. Axtoy Ахтой
7. Börtiy Боьртий
8. Gjaz-gjumkiy (Lakcı) Г1аз-г1умкий (лакцы)
9. Gjalgjtloy Г1алг1тлой
10. Gjumkiy (Kumıki) Г1умкий (кумыки)
11. Danuxoy Данухой
12. Zhjay Ж1ай
13. Etloy Этлой
14. Kogjatiy Ког1атий
15. Kulinaxoy Кулинахой
16. Kübčiy (Kubačincı) Куьбчий (кубачинцы)
17. Khordoy Къордой
18. Melardoy Мелардой
19. Nikotoy Никотой
20. Särxoy Саьрхой
21. Sogjattoy Сог1аттой
22. Suliy (Avarcı) Сулий
(аварцы)
23. Tjundalxxoy Т1ундалххой
24. Tarkxoy (Kumuki) Таркхой (кумыки)
25. Xjakaroy Х1акарой
26. Judaloy 1удалой
27. Cjadarxoy (Cudarincı) Ц1адархой (цударинцы)
28. Čanakxoy Чанакхой
29. Čungaroy Чунгарой
30. Šolardoy Шолардой

Kaynaklar:

Tarık Cemal Kutlu (Çeçen Direniş Tarihi, İstanbul 2005
Mohmad Mamakayev (Çeçenskiy tayp v period ega radlojeniya, Grozny 1973)